Nieuwe kwalificatiedossiers pedagogisch werk

Wijzigingen in het kwalificatiedossier eerstejaars opleidingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Onderwijsassistent

Kwalificatiedossier

Alle mbo-opleidingen in Nederland zijn gebaseerd op een kwalificatiedossier waarin precies staat omschreven over welke kennis, vaardigheden en competenties een beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken. Deze kwalificatiedossiers worden in een samenwerking tussen praktijk en onderwijs up-to-date gehouden. Voor onze eerstejaars van de opleidingen Pedagogisch medeweker kinderopvang, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent is dit het afgelopen jaar gebeurd. Zij zijn in september gestart met een herzien kwalificatiedossier. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen, die onder andere door uw feedback, zijn verwerkt. In de link onderaan dit artikel kunt u alle wijzigingen in detail vinden.

Voor zowel de opleidingen pedagogisch werk als Onderwijsassistent geldt:

 • Met het oog op de ontwikkelingen van de Integrale Kindcentra (IKC’s) zijn de kwalificaties voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent meer op elkaar afgestemd. Dit geeft ons de kans om de opleiding beter aan te kunnen sluiten bij het opleiden van toekomstige IKC-medewerkers.
 • Gezonde leefstijl is prominenter toegevoegd in het hele kwalificatiedossier op basis van informatie van het Voedingscentrum.
 • De verzorgende taken hebben een minder prominente rol in het kwalificatiedossier gekregen. Er wordt meer gefocust op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van het kind.

Opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4):

 • Beroepsgericht Nederlands voor de mondelinge taalvaardigheid op 3F is nu voor beide niveaus op dezelfde manier in het dossier geschreven.
 • Bij Gespecialiseerd pedagogisch medewerker zijn de aangescherpte kwaliteitseisen aan beroepskrachten vroeg- en voorschoolse educatie (vereist vanuit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) verwerkt in het dossier en opgenomen als wettelijke beroepsvereiste.
 • Bij niveau 3 en 4 zijn de leerdoelen vanuit de Cao Kinderopvang, vereist voor babyscholing (vanuit wet IKK), geïntegreerd in het dossier en opgenomen als wettelijke beroepsvereiste.

Opleiding Onderwijsassistent:

 • Het dossier legt niet meer alleen het accent op de onderwijsassistent in het primair onderwijs (po). Ook het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en en voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) hebben een specifieke plek in het dossier gekregen.
 • Voor de onderwijsassistent is een rol weggelegd in het medeorganiseren van schoolbrede activiteiten. Het gaat om het mede organiseren van activiteiten (geen lesactiviteiten) in samenwerking met anderen (eventueel externe partijen).
 • In de kwalificatie Onderwijsassistent is meer aandacht gekomen voor het bieden van ondersteuning bij problemen/achterstanden (ortho-pedagogiek). Hierdoor is een werkproces toegevoegd (P3-K1-W1): ontwikkel een begeleidingsplan.
 • Kennis van en hulp kunnen bieden bij kleine ict-problemen is als actuele ontwikkeling opgenomen.